Biostimul Pharma

Biostimul Pharma

FOOD SUPPLEMENT-BIODEX-INFO

Запитване

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Нашето изследване,с продукта BIODEX, предназначен за профилактика и лечение на osteoporosis се извършва с 15 жени и обхваща период от 12 месеца.BIODEX принадлежи към групата на хранителните добавки.Той осигурява едно количество calcium ions,които осигуряват една високоефективна профилактика и лечение на остеопорозата.Първоначалните клинични опити и контролни тестове извършени произволно с жени,страдащи от osteoporosis показаха,че този препарат е напълно безвреден.Настоящото произволно изследване,клинично контролирано се провежда с информираното съгласие за участие на 15жени във възраст от 59 до 79 години.Към момента на изследването нито една от тях не беше прилагала друга или hormone replacement therapy.Изследването обхваща период от 12 месеца.Ежедневен прием на 1000 до 1500 мг BIODEX calcium-complex.Отначало всички участнички бяха подложени на изследване за установяване степента на bone mineral density (BMD)с /Dual-energy X-ray absorptiometry /DXA, previously DEXA/

Състоянието беше оценено по  стандартна таблица на WHO (T-score).Всички участнички в изследването /или общо 15/, са страдащи както от osteopenia,така и от osteoporosis.На участничките беше назначен прием:

3x500mg,BIODEXдневно/,

2x500mg,BIODEX дневно/

1-6месец-1500мг.

6-12месец-1000мг. 

Новата формула BIODEX доставя калций и други microelement чрез готова за употреба форма, при която частиците на калция са с малък размер и позволява direct resorption независимо от киселинността,а оттам и гарантира липса на дразнение. Останалите съставки са така подбрани, че освобождават калциевите частици постепенно,без пикове и спадове и така гарантират постоянни високи нива на калция в кръвта.Точно от това се нуждаят костите, а именно постоянно наличен Калций за вграждане в костното вещество. Казано в по-научен стил BIODEX осигурява контролирана скорост и степен на resorption-absorption на калций.

 

CLINICAL STUDY BOODEX
Our research, with product BIODEX,intended for
prevention and treatment of osteoporosis is made by 15 women and
cover
for a period of 12 months..BIODEX belongs to the group Food аdditives.

Biodex provides calcium ions.They provides  a highly efficient prevention and treatment of osteoporosis.First clinical trials and control tests carried out with random women suffering from osteoporosis showed that this drug is completely harmless.
This  research  is conducted clinically controlled with informed consent for participation 15 womans in age  59-79 years.An this time of the research  none of them wasn`t  applied  other or hormone replacement therapy.The research  cover a period of 12 months.
Daily  taking 1000 - 1500 mg BIODEX calcium-complex.
First , all participants were tested to establish the degree of bone mineral density (BMD) with / Dual-energy X-ray absorptiometry / DXA,DEXA /
.
 The status was assessed by a standard table of WHO (T-score)

All participants in the research /
total:15/ are suffering from both osteopenia, and from  osteoporosis. Was appointed reception:

3x500mg, BIODEX daily
2x500mg, BIODEX daily   
1-6 months-1500mg.
6-12 months-1000mg.
The new formula provide BIODEX calcium and other microelements through ready to use form in which calcium particles are small  size and allows direct resorption regardless of the acidity and thus ensures not irritation. The other ingredients are selected so that particles of calcium released gradually, without peaks and troughs, and thus ensure continued high levels of calcium in blood . That's what bones need, namely constant calcium available for incorporation into
osteoblasts. Еxpressed in a scientific style BIODEX provides a controlled rate and degree of resorption-absorption of calcium clusters with positive effects on bone metabolism.Important:In  BIODEX can`t be an overdose / controlled trial with 3000mg /
for a period of 6month.

 

Ключови думи: osteoporosis,остеопороза,калций,calcium